NN prípojky

Pri novostavbách alebo pri rozsiahlejšej rekonštrukcií sa nevyhnete problému zhotovenia elektrickej prípojky.

Elektrická prípojka podľa nových noriem musí byť verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak aby pracovníci Energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera.

Odporúčame stavebníkovi, aby túto záležitosť vybavoval v dostatočnom časovom predstihu z dôvodu zákonom stanovenej vybavovacej lehoty organizácií. Podľa našich skúseností cca ½ roka pred plánovaným zahájením stavebných prác.

Na elektrickú prípojku potrebujeme projekt, ten môže vytvoriť buď projektant, revízny technik alebo inak odborne spôsobilá osoba. Projektová dokumentácia obsahuje Technickú správu, Výkresovú časť a Protokol o určení vonkajších vplyvov. Podľa tejto projektovej dokumentácie sa vyhotoví elektrická prípojka. Celú túto časť vám vieme zabezpečiť v prípade záujmu nás kontaktujte.

Ku každej  prípojke dodávame na mieru zhotovený držiak elektromerovej skrine. Taktiež ponúkame okrem výstavby novej prípojky aj prekládky existujúcich prípojok.